Kişisel Verilerin Korunması

AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması

AYDINLATMA METN İ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“ Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu olarak JCR KOZMETİK PERAKENDE MAĞAZACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“REBUL” veya Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Şirket tarafından Kişisel verileriniz Kanun uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere https://www.rebul.com/ adresinden Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ’ ndan ulaşabilirsiniz.

Hangi Ki ş isel Verilerinizi İş liyoruz?

Ad, soyad, cep telefonu, elektronik posta adresi, adres, IP verilerinizi işlemekteyiz.

Ki ş isel Verileriniz İş lenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yerine getirmek, ürün ve hizmetlere ilişkin satış sonrası destek hizmetlerini sunmak, müşteri ilişkileri süreçlerimizi yürütmek, talep ve şikâyetlerinizi karşılayabilmek, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaları yapmak ve buna bağlı iş süreçlerini yürütmek amaçları ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.

Bu bilgiler haricinde, sitenin ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen anonim nitelikteki toplu istatistiksel veriler, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanıp ve kullanılacaktır.

Açık rızanıza dayalı olarak ise ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek, kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, reklam, promosyon vb. ticari elektronik ileti göndermek ve bu iletilerin gönderimini sağlamak üzere hizmet aldığımız şirketler ile paylaşmak, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda doğru hizmeti vermek, pazarlama analizleri yapabilmek, ürünlerimizi talepleriniz doğrultusunda kişiselleştirebilmek, profilleme yapmak amaçları ile verileriniz işlenebilecektir.

Ki ş isel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda grup şirketlerimiz olan REBUL HOLDING A.Ş. olmak üzere ana hissedarlarımız, size verdiğimiz hizmeti yerine getirmek üzere destek aldığımız servis sağlayıcı firmalara, iş ortaklarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, hizmet aldığımız kuruluşlar, kullandığımız yurt içi ve yurt dışı server (sunucular), bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kurumlar, veri sorumlusu adına veri işleyen, ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren kişi ve kuruluşlar, denetim şirketleri, reklam ve tanıtım ajansları, kargo şirketleri ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Verileriniz yurt içi/yurtdışında bulunan serverlara, bulut hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kurumlara Kanun’ un 9. Maddesi gereği açık rızanız doğrultusunda aktarılabilecektir.

Ki ş isel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas edeceğiniz; elektronik ortamda internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulama, çevrim içi uygulamalar, çerezler, elektronik postalar, sosyal medya kanalları ve fiziki ortamda mağaza alışverişlerinizde kullandığımız program, satış ve pazarlama departmanları çalışanlarımız, basılı formlar, üyelik formları çözüm ortaklarımız aracılığı ile sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanacaktır.

Açık rıza vermeniz halinde ise ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması hukuki sebebine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilecektir.

Ki ş isel Verileriniz Ne Kadar Süre İ le İş lenmektedir?

REBUL, kişisel verilerinizin, yasal gereklere uygun hareket etmek ve yasal işlemleri yerine getirmek amacıyla, yasaların öngördüğü sürece, işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca veya REBUL’un ileride ortaya çıkabilecek olası hukuki süreçlerde sahip olabileceği haklarını koruması ve kullanabilmesi açısından gerekli olabilecek durumlarda ilgili kanuni süreler boyunca muhafaza eder. Bu sürenin sonunda müşterilerimize ait kişisel veriler Şirket tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

REBUL’un politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler; KVKK kapsamında işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında belirlenen süreler geçince REBUL tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Ki ş isel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
Ki ş isel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca a ş a ğ ıdaki haklara sahip oldu ğ unuzu bildiririz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7 inci madde de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verileri silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kimliğiniz ile şahsen şirket merkezimize gelerek, noter vasıtası ile, güvenli elektronik imzanız ile imzalayıp şirket kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta göndererek, tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıt altına alınmış olan elektronik posta adresiniz üzerinden aşağıda paylaştığımız elektronik posta adreslerine elektronik posta göndermek suretiyle yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. İletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır:

JCR KOZMETİK PERAKENDE MAĞAZACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: [email protected] , e-posta adresi [email protected] veya [email protected] , posta adresi: Seyrantepe Mah. Asaf Cad. Akbulut Plaza No.1 Kat. 4-5 Kâğıthane İSTANBUL.

  • Çerez Politikası
  • Başvuru Formu
  • Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

a) www.rebul.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Asaf Caddesi, Akbulut Plaza, No:1 Kat:4 ve 5 Seyrantepe Kâğıthane - İstanbul adresinde mukim JCR KOZMETİK PERAKENDE MAĞAZACILIK TİCARET A.Ş. (Ticaret Sicil No: 796080) (Bundan böyle "JCR KOZMETİK" olarak anılacaktır).

b) www.rebul.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu JCR KOZMETİK'in sahip olduğu www.rebul.com.tr internet sitesinin genel kullanım şartları, kurallar, üyenin faydalanma şartlarının ve yasal sorumlulukların belirlenmesidir.

3. Tanımlar

Hizmet/Hizmetler: Üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla JCR KOZMETİK tarafından ortaya konulan uygulamalar.

Web Sitesi : www.rebul.com alan adı ile ulaşılabilen JCR KOZMETİK'in işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen hizmetleri sunduğu Web Sitesi (‘’Site’’)

Üye/Üyeler: Web sitesine üye olan ve Web Sitesi'nde yer alan içerik, uygulama ve hizmetlerden yararlanan gerçek ya da tüzel kişiler

Link : Site üzerinden başka bir web sitesi veya bilgisayar uygulamasına, içerik erişimini mümkün kılan bağlantıdır.

Herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlayan veya Site’de sunulan hizmetlerden yararlanan her gerçek ve/veya tüzel kişi, kullanım ve üyelik koşullarını içeren işbu sözleşmenin (Aşağıda kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bu Site’de sunulan hizmetler JCR KOZMETİK tarafından sağlanmaktadır ve JCR KOZMETIK Site’nin yasal sahibi olup, Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi münhasıran JCR KOZMETİK’e aittir.


4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1 Site, tüm üyelerine açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe ücretsizdir.

4.2. Üye, www.rebul.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, JCR KOZMETİK'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Üye, Site üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden, yasalar gereğince temyiz kudretine sahip ve kanunen reşit sayılan kişilerin (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) faydalanabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini; aksi halde JCR KOZMETİK’in bir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul ve taahhüt ederler.

4.3. Üye, JCR KOZMETİK tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından JCR KOZMETİK'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, JCR KOZMETİK'in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.4. Üye, www.rebul.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır.

4.5. Üye, www.rebul.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Uye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

4.6. www.rebul.com internet sitesi ve/veya hakkında üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin JCR KOZMETİK ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. JCR KOZMETİK'in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Uye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.7. JCR KOZMETİK üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.rebul.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden JCR KOZMETİK'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.8. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Uye’ye aittir.

4.9. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, JCR KOZMETİK 'i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, JCR KOZMETİK'in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.10. JCR KOZMETİK 'in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, JCR KOZMETİK 'in hiçbir sorumluluğu yoktur. JCR KOZMETİK veya üye tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı JCR KOZMETİK 'e aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

4.11. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi kullanıcı tarafından www.rebul.com internet sitesi üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının sitedeki hesabına giriş yetkisi iptal edilecektir.

4.12. Üyelerin birbirleri ve/veya üçüncü kişilerle olan ilişkileri kendi sorumluluklarındadır.

4.13. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar veya yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

4.14. www.rebul.com internet sitesi yazılım ve tasarımı ve sitede bulunan her türlü marka da dâhil olmak üzere tüm görsel içerikler JCR KOZMETİK mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Uye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

4.15. JCR KOZMETİK tarafından www.rebul.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web Sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde toplanabilir.

4.16. JCR KOZMETİK, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya JCR KOZMETİK 'e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) JCR KOZMETİK ve JCR KOZMETİK Web Sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

4.17. JCR KOZMETİK Web Sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye JCR KOZMETİK Web Sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.18. JCR KOZMETİK, Site’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Uyeler’e sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya JCR KOZMETİK Web Sitesi'nde üyelik sözleşmesi sonlandığında veya feshedildiğinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.19. Üye bilgileri JCR KOZMETİK tarafından daha iyi hizmet verebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler gizlilik şartlarına bağlı kalınarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde, içeriği genişletilmek ve iyileştirmek amacı ile reklam, pazarlama, kredi kartı ve üyelik uygulamaları vb. konularda işbirliği yaptığı firmalarla paylaşılabilmektedir. Amaç sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi ve www.rebul.com internet sitesini geliştirmektir.

4.20. Bir üyenin birden fazla hesabı olamaz. Aksi durumun tespiti halinde sahteliği tespit edilen hesapların Uye’ye bildirimde bulunmaksızın kapatılması/dondurulması tamamen JCR KOZMETİK takdirindedir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan Uye’nin bu kazanımları korunmaz ve ihlal halinin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili aykırılık Uye sözleşmesinin esaslı ihlal hallerinden olacağından, JCR KOZMETİK 'in üyelikten çıkarma dâhil sair yollara başvurma hakkı saklıdır.

4.21. JCR KOZMETİK, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.22. Taraflar, JCR KOZMETİK 'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4.23. JCR KOZMETİK, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.rebul.com'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.rebul.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

4.24. Üye, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu üyelik sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye iş bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeni ile JCR KOZMETİK 'in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. JCR KOZMETİK, üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeni ile kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari ve/veya adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkına sahiptir.

4.25 Üye Site üzerinden JCR KOZMETİK hakkındaki dileklerini, önerilerini ve şikâyetlerini yazabilir. Site üzerinden herhangi bir Üye'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle JCR KOZMETİK veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan, beyan eden Üye münhasıran ve münferiden sorumludur. Hizmetler’in kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan JCR KOZMETİK sorumlu tutulamaz. Üye, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu JCR KOZMETİK’in uğrayacağı tüm zararların karşılanması zorunluluğunun münhasıran ve münferiden kendisine ait olduğunu kabul eder.

4.26 JCR KOZMETİK herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı JCR KOZMETİK’in Üyeler’e veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.27 Site üzerinden, JCR KOZMETİK’in kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Üye’ye yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.


5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme Uye’nin üyeliğini iptal etmesi veya JCR KOZMETİK tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. JCR KOZMETİK Uye’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Uye’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


6. İhtilafların İhlali

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


7. Tebligat Adresleri

Üyenin JCR KOZMETİK 'e bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

JCR KOZMETİK tarafından Uye’nin bildirmiş olduğu kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın JCR KOZMETİK tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir.

8.Mücbir Sebepler

"Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir Sebep sayılan tüm hallerde JCR KOZMETİK Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar JCR KOZMETİK için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek ve Üye bu durumlar için JCR KOZMETİK’den herhangi bir nam altında tazminat talep edemeyecektir.

9. Yürürlük

Üye’nin, üyelik kaydı yapması Uye’nin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Uye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Çerez Kullanımı

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. İstediğiniz takdirde çerezleri reddedebilirsiniz. Detaylı bilgi Çerez Politikası