AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması

AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“ Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu olarak REBUL JCR KOZMETİK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ (“REBUL” veya Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Şirket tarafından Kişisel verileriniz Kanun uyarınca Şirket veya başta PAROT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olmak üzere iş ortakları tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Ad, soyad, cep telefonu, elektronik posta adresi, adres, IP verilerinizi işlemekteyiz.

Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz müşterilerimize verdiğimiz veya iş ortaklarımız tarafından verilen hizmetlerin sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yerine getirilmemesi, ürün ve hizmetlere ilişkin satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin karşılanabilmesi, Şirket veya iş ortakları tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.

Bu bilgiler haricinde, sitenin ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen anonim nitelikteki toplu istatistiksel veriler, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla şirket veya iş ortakları tarafından toplanıp ve kullanılacaktır.

Açık rızanıza dayalı olarak ise ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerimizin yürütülmesi, kampanyalar hakkında müşterilerin bilgilendirilmesi, reklam, promosyon vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu iletilerin gönderiminin sağlanması amacıyla hizmet alınan şirketler ile paylaşılması, müşterilerin daha iyi tanınması ve ihtiyaçları doğrultusunda doğru hizmetin verilmesi, pazarlama analizlerinin yapılabilmesi, ürünlerin müşteri talepleri doğrultusunda kişiselleştirilebilmesi, profilleme yapılması amaçları kişisel veriler şirket veya iş ortakları tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda grup şirketlerimiz olan REBUL HOLDING A.Ş. ve diğer grup şirketleri olmak üzere ana hissedarlarımız, başta size verdiğimiz hizmeti yerine getirmek üzere destek aldığımız servis sağlayıcı firmalara, iş ortaklarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, hizmet aldığımız kuruluşlar, kullandığımız yurt içi ve yurt dışı server (sunucular), bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kurumlar, veri sorumlusu adına veri işleyen, ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren kişi ve kuruluşlar, denetim şirketleri, reklam ve tanıtım ajansları, kargo şirketleri ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Verileriniz yurt içi/yurtdışında bulunan serverlara, bulut hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kurumlara Kanun’ un 9. Maddesi gereği açık rızanız doğrultusunda Şirket veya iş ortakları tarafından aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz Şirketi veya iş ortakları ile temas edeceğiniz; elektronik ortamda internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulama, çevrim içi uygulamalar, çerezler, elektronik postalar, sosyal medya kanalları ve fiziki ortamda mağaza alışverişlerinizde kullandığımız program, satış ve pazarlama departmanları çalışanlarımız, basılı formlar, üyelik formları çözüm ortaklarımız aracılığı ile sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanacaktır.

Açık rıza vermeniz halinde ise ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması hukuki sebebine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında Şirket veya iş ortakları tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle le İşlenmektedir?

Şirket veya İş Ortakları, kişisel verilerinizin, yasal gereklere uygun hareket etmek ve yasal işlemleri yerine getirmek amacıyla, yasaların öngördüğü sürece, işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca veya Şirket veya iş ortaklarının ileride ortaya çıkabilecek olası hukuki süreçlerde sahip olabileceği haklarını koruması ve kullanabilmesi açısından gerekli olabilecek durumlarda ilgili kanuni süreler boyunca muhafaza eder. Bu sürenin sonunda müşterilerimize ait kişisel veriler Şirket veya iş ortağı tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

REBUL’un politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler; KVKK kapsamında işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında belirlenen süreler geçince REBUL veya veri işleyen iş ortakları tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7 inci madde de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verileri silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kimliğiniz ile şahsen şirket merkezimize gelerek, noter vasıtası ile, güvenli elektronik imzanız ile imzalayıp şirket kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta göndererek, tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıt altına alınmış olan elektronik posta adresiniz üzerinden aşağıda paylaştığımız elektronik posta adreslerine elektronik posta göndermek suretiyle yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin iş ortaklarımız tarafından işlendiği durumda kişisel verilerinize ilişkin taleplerimiz iş ortağımıza derhal aktarılacak ve iş ortağımız ile iletişim kurabilmeniz için gerekli her türlü bilgi tarafınızla paylaşılacak, iş ortağımız tarafından işlenen verilere ilişkin süreçte sizlerle bilgi paylaşımında bulunulacaktır. Kişisel verilerinize ilişkin taleplerin iletilebileceği İletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır:

REBUL JCR KOZMETİK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ, Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: [email protected] , e-posta adresi [email protected] veya [email protected] , posta adresi: Huzur Mahallesi Sude Sokak No:5 Maslak/Sarıyer/İSTANBUL

  • Çerez Politikası
  • Başvuru Formu
  • Üyelik Sözleşmesi
  1. Taraflar

İşbu Sözleşme bir tarafta;

a) www.rebul.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Kazımdirik Mahallesi, Üniversite Cad. No:72/126 Bornova/İzmir adresinde mukim PAROT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Ticaret Sicil No: 199822) (Bundan böyle "PAROT" olarak anılacaktır).

b) www.rebul.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye") arasında aşağıdaki hüküm ve koşullarda akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu Rebul Kozmetik'in sahip olduğu www.rebul.com internet sitesinin genel kullanım şartları, kurallar, üyenin faydalanma şartlarının ve yasal sorumlulukların belirlenmesidir.

3. Tanımlar

Hizmet/Hizmetler: Üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla PAROT tarafından ortaya konulan uygulamalar.

Web Sitesi : www.rebul.com alan adı ile ulaşılabilen işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen hizmetlerin PAROT tarafından sunulduğu Web Sitesi (‘’Site’’)

Üye/Üyeler: Web sitesine üye olan ve Web Sitesi'nde yer alan içerik, uygulama ve hizmetlerden yararlanan gerçek ya da tüzel kişiler

Rebul Kozmetik: www.rebul.com alan adı ile ulaşılabilen Web Sitesi’nin domain sahibi olan [REBUL JCR KOZMETİK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ] şirketini,

Link : Site üzerinden başka bir web sitesi veya bilgisayar uygulamasına, içerik erişimini mümkün kılan bağlantıyı ifade eder.

Herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlayan veya Site’de sunulan hizmetlerden yararlanan her gerçek ve/veya tüzel kişi, kullanım ve üyelik koşullarını içeren işbu sözleşmenin (Aşağıda kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bu Site’de sunulan hizmetler PAROT tarafından sağlanmaktadır.Sitenin yasal sahibi REBUL KOZMETİK olup, Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi münhasıran REBUL KOZMETİK’e aittir.


4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1 Site, tüm üyelere açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe ücretsizdir.

4.2. Üye, www.rebul.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, REBUL KOZMETİK'in ve Parot’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.3.Üye, Site üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden, yasalar gereğince temyiz kudretine sahip ve kanunen reşit sayılan kişilerin (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) faydalanabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini; aksi halde REBUL KOZMETİK’in  ve Parot’un bir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul ve taahhüt ederler.

4.4. Üye kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından site sahibine ve Parot’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Parot’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.5. Üye, www.rebul.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır.

4.6. Üye, www.rebul.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

4.7. www.rebul.com internet sitesi ve/veya hakkında üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin site sahibi ve Parot ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. REBUL KOZMETİK'in ve Parot’un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.8. Parot ve Rebul Kozmetik üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.rebul.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Parot ve Rebul Kozmetik’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.9. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeye aittir.

4.10. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup,Parot ve Rebul Kozmetik'i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde,Parot’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.11. Parot’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Parot’un hiçbir sorumluluğu yoktur. Parot veya üye tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı Parot’a aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

4.12. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi üye tarafından www.rebul.com internet sitesi üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren üyenin sitedeki hesabına giriş yetkisi iptal edilecektir.

4.13. Üyelerin birbirleri ve/veya üçüncü kişilerle olan ilişkileri kendi sorumluluklarındadır.

4.14. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar veya yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

4.15. www.rebul.com internet sitesi yazılım ve tasarımı ve sitede bulunan her türlü marka da dâhil olmak üzere tüm görsel içerikler Rebul Kozmetik mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

4.16. Parot veya Rebul Kozmetik tarafından www.rebul.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web Sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde toplanabilir.

4.17. Parot veya Rebul Kozmetik, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya kendilerine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) REBUL KOZMETİK ve REBUL KOZMETİK Web Sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

4.18. Web Sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Web Sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.19. Parot Site’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Üyelere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Web Sitesi'nde üyelik sözleşmesi sonlandığında veya feshedildiğinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.20. Üye bilgileri Parot veya Rebul Kozmetik tarafından daha iyi hizmet verebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler gizlilik şartlarına bağlı kalınarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde, içeriği genişletilmek ve iyileştirmek amacı ile reklam, pazarlama, kredi kartı ve üyelik uygulamaları vb. konularda iş birliği yaptığı firmalarla paylaşılabilmektedir. Amaç sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi ve www.rebul.com internet sitesini geliştirmektir.

4.21. Bir üyenin birden fazla hesabı olamaz. Aksi durumun tespiti halinde sahteliği tespit edilen hesapların Üyeye bildirimde bulunmaksızın kapatılması/dondurulması tamamen Parot takdirindedir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan Üyenin bu kazanımları korunmaz ve ihlal halinin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili aykırılık Üye sözleşmesinin esaslı ihlal hallerinden olacağından, Parot’un üyelikten çıkarma dâhil sair yollara başvurma hakkı saklıdır.

4.22. Parot, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.23. Taraflar, Parot 'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4.24. Parot, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.rebul.com adresinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.rebul.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

4.25. Üye, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu üyelik sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye iş bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeni ile Parot veya Rebul Kozmetik 'in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Parot Veya Rebul Kozmetik, üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeni ile kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari ve/veya adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkına sahiptir.

4.26 Üye Site üzerinden REBUL KOZMETİK ve Parot hakkındaki dileklerini, önerilerini ve şikâyetlerini yazabilir. Site üzerinden herhangi bir Üye'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle REBUL KOZMETİK  ve Parot veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan, beyan eden Üye münhasıran ve münferiden sorumludur. Hizmetler’in kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan REBUL KOZMETİK ve Parot sorumlu tutulamaz. Üye, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu Parot ve REBUL KOZMETİK’in uğrayacağı tüm zararların karşılanması zorunluluğunun münhasıran ve münferiden kendisine ait olduğunu kabul eder.

4.27 Web sitesinin çalışması herhangi bir zamanda geçici bir süre askıya alınabilir veya tamamen durdurulabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı REBUL KOZMETİK veya Parot’un  Üyelere veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.28 Site üzerinden, REBUL KOZMETİK’in veya Parot’un kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Üye’ye yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.


5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme Üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Parot tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Parot Üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


6. İhtilafların İhlali

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


7. Tebligat Adresleri

Üyenin Parot’a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için geçerli ve güncel elektronik posta olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

Parot tarafından Üyenin bildirmiş olduğu kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Parot tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir.

8.Mücbir Sebepler

"Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir Sebep sayılan tüm hallerde Parot Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar Parot  için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek ve Üye bu durumlar için Parot’tan herhangi bir nam altında tazminat talep edemeyecektir.

9. Yürürlük

Üye’nin, üyelik kaydı yapması Üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. İstediğiniz takdirde çerezleri reddedebilirsiniz. Detaylı bilgi Çerez Politikası